Giới thiệu Tóm tắt

Giới thiệu

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng là đơn vị trực thuộc Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội, có chức năng tổ chức thực hiện các công việc: tổ chức sự kiện; quản lý thông tin và hoạt động truyền thông của Trường, xây dựng và quảng bá hình ảnh, thương hiệu của Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội... xem tiếp