Cơ cấu tổ chức

Cơ cấu tổ chức:

Cơ cấu tổ chức:

Trung tâm Truyền thông và Quan hệ Công chúng

Tên giao dịch tiếng Anh là: Center of Communication and Public relations (CCPR)

Giám đốc: Nguyễn Thị Thu Hương

Phó Giám đốc: Nguyễn Đức Minh