Trung tâm truyền thông và Quan hệ công chúng xây dựng 38 video giới thiệu các ngành tuyển sinh đại học năm 2020

Nằm trong chuỗi các hoạt động phục vụ công tác tuyển sinh của Đại học Công nghiệp Hà Nội, Trung tâm Truyền thông và Quan hệ công chúng đã xây dựng 38 video giới thiệu các ngành tuyển sinh đại học năm 2020.

Xem thêm